Všeobecné obchodné podmienky

Čl. I Všeobecné ustanovenia

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnych zmlúv uzatvorených medzi predávajúcim a kupujúcim (Predávajúci a Kupujúci ďalej len „Zmluvné strany“), ktorých predmetom je predaj a kúpa výrobkov ponúkaných na internetových stránkach elektronického obchodu predávajúceho. Nákup v internetovom obchode www.wmoda.sk môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia, za predpokladu, že sa budú riadiť nasledovnými všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len „VOP“). Kupujúci dáva zaslaním objednávky na tovar súhlas s týmito VOP.

Predávajúci:          

Ing. Jana Červáková Rybárová

Fučíkova 968/29

085 01 Bardejov

IČO: 51198631

DIČ: 1049600552

(ďalej len „Predávajúci“)

 

Kupujúci:

Je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá odošle elektronický formulár s objednávkou tovaru (produktu/ov alebo služby/žieb)

 

Orgán dozoru:

Slovenská Obchodná Inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj

Obrancov mieru č. 6, 080 01 Prešov 1

odbor výkonu dozoru

Tel. č.: 051/ 7721 597, fax č.: 051/ 7721 596

E-mail: pr@soi.sk

 1. Tieto VOP platia na území Slovenskej republiky pre kúpu tovaru objednaného prostredníctvom internetového obchodu www.wmoda.sk
 2. Všetky vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim, ktoré nie sú upravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. Ak je Kupujúci spotrebiteľom v zmysle § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb. 
 3. "Kúpna zmluva" predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu tovar určený jednotlivo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu tovaru.

 

Čl.II  Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy a storno objednávky

 1. Elektronickou objednávkou sa rozumie odoslaný elektronický formulár, obsahujúci tieto informácie: 
  • Osobné informácie kupujúceho – fyzická osoba - nepodnikateľ – meno, priezvisko, adresu kam má tovar byť doručený, telefónne číslo, e-mail.
  • Osobné informácie kupujúceho – právnická osoba - firma alebo živnostník – obchodné meno, IČO, DIČ / IČ DPH, fakturačná adresa ak je odlišná od adresy doručenia, telefónne číslo, e-mail.
  • Zoznam objednaného tovaru z ponuky e-shopu www.wmoda.sk
  • Celková cena tovaru s poštovnými nákladmi spracovaná systémom e-shopu
 1. Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára tj. podaním objednávky, „Kupujúci“ potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.
 2. „Kúpna zmluva“ medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho, ktoré obdržíte na zadanú e-mailovú adresu ihneď po odoslaní Vašej objednávky, sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky.
 3. Poskytnutím údajov k registrácii alebo vyplnením elektronickej objednávky "Kupujúci" súhlasí s tým, že „Predávajúci“ bude tieto dáta v zmysle zákona č. 428/2002 Zb. z. o ochrane osobných údajov používať.
 4. "Predávajúci" sa zaväzuje, že tieto dáta budú podkladom pre vlastné interné a marketingové potreby a v žiadnom prípade ich nebude odovzdávať tretím osobám.
 5.  Kupujúci ma právo stornovať elektronickú objednávku bez poplatku a bez uvedenia dôvodu e-mailom na info@wmoda.sk alebo telefonicky na t.č. 0910 913 361 pred jej odoslaním zo strany Predávajúceho na adresu doručenia uvedenej Kupujúcim. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu e-mailom na e-mail zadaný pri objedávke. Po odoslaní zásielky na adresu Kupujúceho STORNO objednávky nie je možné, a pokiaľ zásielku Kupujúci neprevezme, budú mu náklady na expedovanie zásielky a jej neprevzatie riadne vyúčtované. 
 6. Predávajúci má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru nie je schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na náhradnom plnení. O stornovaní objednávky bude kupujúci informovaný telefonicky alebo e-mailom.
 7. V prípade, že kupujúci už zaplatil za zrušenú objednávku na tovar časť alebo celú kúpnu cenu, bude mu táto čiastka vrátená do 15 dní od zrušenia objednávky, bezhotovostným prevodom na ním určený účet.

 

Čl. III Dodacie a platobné podmienky

 1. Dodanie objednaného tovaru sa uskutočňuje podľa dostupnosti tovarov a prevádzkových možností Predávajúceho, zvyčajne do 2-14 pracovných dní, výnimočne najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa, keď Predávajúci potvrdil prijatie objednávky od Kupujúceho a to na mieste dodania uvedenom v elektronickej objednávke. Dodacia doba je však rôzna vzhľadom na dostupnosť niektorých artiklov. Predávajúci informuje o dobe dostupnosti konkrétneho produktu priamo pri opise konkrétneho tovaru na stránke www.wmoda.sk. Za dodanie tovaru sa považuje jeho prevzatie kupujúcim.
 2. Tovar, ktorý je skladom, sa expeduje najneskôr do 3 dní od potvrdenia objednávky. Tovar, ktorý je na objednávku zo skladu dodávateľa t.j. má dobu dostupnosti max. 10  pracovných dní, je expedovaný hneď prvý pracovný deň po jeho dodaní na sklad predávajúceho. 
 3. O odoslaní zásielky informuje predávajúci kupujúceho e-mailom. Ak zásielku neobdržíte do 3 dní od jej expedovania z dôvodov na strane doručovateľskej spoločnosti (Slovenskej pošty alebo kuriérskej spoločnosti) kontaktujte nás a situáciu budeme riešiť. Objednávku v tomto štádiu nie je možné zrušiť, nakoľko už je na doručovaní a vzniknutú situáciu nezapríčinil predávajúci.
 4. Pri objednávkach nad 60€ poštovné neplatíte
 5. Pokiaľ objednávka obsahuje viacero kusov tovaru, poštovné sa platí len za jeden kus.
 6. Pokiaľ Predávajúci dodá objednávku po častiach, poštovné platíte len raz.
 7. Pokiaľ si Kupujúci objedná tovar, ktorý je skladom a súčasne s ním tovar na objednávku, v rámci úspory nákladov na poštovné Predávajúci odosiela tento tovar spolu ako jednu súhrnnú zásielku a to v dodacej lehote platnej pre tovar na OBJEDNÁVKU
 8. Všetky ceny uvedené v internetovom obchode www.wmoda.sk sú vrátane DPH.
 9. Platby za tovar v rámci SR sa uskutočňujú v € nasledovne:

PRI PLATBE VOPRED sú poštovné náklady: 3,10€

Platby vopred uhrádzajte prosím na číslo účtu: 

SK50 0200 0000 0038 7975 9651    

Ako variabilný symbol prosím uveďte číslo Vašej elektronickej objednávky.

PRI PLATBE NA DOBIERKU: sú poštovné náklady 3,90€

 1. Poštovné a balné v rámci krajín mimo SR je potrebné odkonzultovať     prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky.
 2. Cena je vždy potvrdená v spresnení objednávky e-mailom. Všetky akcie platia do vypredania zásob, pokiaľ pri konkrétnom výrobku nie je uvedené inak.
 3. Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru.
 4.  Dokladom o predaji je faktúra, ktorá je pripojená ku každej zásielke a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.
 5. Platobné podmienky a poštovné

 

Spôsoby platieb:

 • DOBIERKOU (platba pri preberaní tovaru)
 • PLATBA PREVODOM NA ÚČET/VOPRED – Pri platbe vopred na účet vám predávajúci zašle všetky potrebné informácie k platbe. Po úhrade platby bude tovar zaslaný kupujúcemu na zadanú adresu v objednávke. Pri platbe na účet musí byť platba zrealizovaná do 5 pracovných dní od vytvorenia objednávky, v opačnom prípade sa kúpna zmluva ruší a predávajúci ma právo objednávku stornovať.

 

Predávajúci sa zaväzuje:

 • Dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky.
 • Dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený pre jeho ochranu a uchovanie.
 • Predávajúci dodá objednaný tovar na miesto určené kupujúcim. Tovar sa dodáva spolu s daňovým dokladom.
 • V prípade, že predávajúci odošle omylom iný druh tovaru, alebo v inej veľkosti, ako bolo kupujúcim objednané, vráti predávajúci kupujúcemu celú sumu, ktorú kupujúci za objednávku zaplatil vrátane poštovných a balných nákladov, ktoré vznikli zákazníkovi po odoslaní zásielky späť predávajúcemu.
 • Predávajúci si vyhradzuje právo v závislosti na charaktere objednávky, predovšetkým pri vyššej cene objednávky, žiadať kupujúceho o platbu vopred na účet.
 • Predávajúci má právo stornovať objednávku, z dôvodu vypredania zásob alebo nedostupnosti tovaru, alebo ak z technických príčin nie je schopný dodať tovar kupujúcemu.

 

Predávajúci nenesie zodpovednosť:

 • Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené prepravcom.
 • Za oneskorené dodanie objednaného tovaru zavinené nesprávne zadanou adresou prijímateľa.
 • Za poškodenie zásielky prepravcom.
 • Nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku udalostí, ktoré sa nedali predvídať.

 

Kupujúci sa zaväzuje:

 • Kupujúci prehlasuje, že je s týmito obchodnými podmienkami oboznámený a porozumel im.
 • Objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušenosť obalov.
 • Zaplatiť za tovar v plnej výške a v zmysle platobných podmienok.

 

Čl. IV Reklamačný poriadok

Vypracovaný v súlade s ustanoveniami § 619 až § 627 Občianskeho zákonníka a zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa,v znení neskorších predpisov.

 • Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Predávajúci riadne informuje kupujúceho o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.
 • Tento reklamačný poriadok upravuje postup pri uplatňovaní reklamácie na tovary v súlade s predmetom jeho činnosti. Je záväzný pre predávajúceho a kupujúceho ako aj zákazníka. Prevzatím tovaru zákazník súhlasí s reklamačným poriadkom a potvrdzuje, že bol s jeho obsahom oboznámený.
 • Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty skontrolovať či zásielka nie je poškodená (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie). V takomto prípade tovar nepreberajte. Ak balík napriek viditeľnému poškodeniu obalu prevezmete, je to na vašu vlastnú zodpovednosť, reklamácie z toho titulu nebudú uznané.
 • Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a Občianskym zákonníkom. Podľa občianskeho zákonníka č. 150/2004 je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Záručná doba začína plynúť od okamihu prevzatia tovaru zákazníkom. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.
 • V prípade uplatnenia reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu sídla spoločnosti. Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať: reklamovaný tovar vrátane príslušenstva, kópiu faktúry, reklamačný formulár (na stiahnutie nižšie). Tovar zasielajte doporučene, nie na dobierku, v takomto prípade si predávajúci vyhradzuje právo tovar neprevziať. Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý v norme základných hygienických štandardov.
 • Ak nebude ktorákoľvek z uvedených podmienok zo strany zákazníka riadne splnená, reklamácia nebude môcť byť vybavená.
 • Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci.

 

Záruka sa nevzťahuje na poškodenie vzniknuté:

 • Prirodzeným alebo nadmerným mechanickým opotrebením.
 • Znečistením tovaru alebo jeho častí v dôsledku zanedbania údržby.
 • Použitím tovaru v nevhodných podmienkach, chemickými a mechanickými vplyvmi prostredia, v ktorom sa tovar používa.
 • Vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom.
 • Zásahom do tovaru neoprávnenou osobu – opravy.
 • Mechanickým poškodením – roztrhnutím, prerezaním, tepelným poškodením,  poškodením neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškodením tovaru.
 • Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia. V takomto prípade bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom.

 

Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od prevzatia reklamovaného tovaru. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predĺžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba plynie znova od dátumu vybavenia reklamácie.
Reklamácie zasielajte na adresu: Ing. Jana Červáková Rybárová, Fučíkova 29, 085 01 Bardejov, spolu s vyplneným reklamačným formulárom (reklamačný formulár na stiahnutie).

 

Čl.V Odstúpenie od kúpnej zmluvy, výmena tovaru

 • Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, má právo v zmysle ust. § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 102/2014 Z.z.) od uzavretej kúpnej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14  dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote tovar a formulár na odstúpenie zmluvy doručený predávajúcemu (formulár na odstúpenie od zmluvy). Odstúpenie a tovar zasielajte na adresu: Ing. Jana Červáková Rybárová, Fučíkova 29, 085 01 Bardejov.
 • Kupujúci, ktorým je spotrebiteľ, je povinný vrátiť úplný, čistý nepoškodený tovar v pôvodnom stave  s kompletnou dokumentáciou, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom ho prevzal ako zásielku s dohodnutým poistením proti škodám spôsobeným prepravou tovaru (nie na dobierku). Tovar zasielajte s kópiou faktúry. V opačnom prípade nie je predávajúci povinný prijať tovar späť a vrátiť spotrebiteľovi sumu uhradenú pri kúpe. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, môže predávajúci vrátenú kúpnu cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku  (v súlade s § 458 ods.1 Obč. zák.). 7
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať e-mailom alebo telefonicky.
 • Predávajúci je oprávnený odstúpiť o kúpnej zmluvy a objednávku stornovať ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (chybne uvedené telefónne číslo, nedostupný, neodpovedá na e-maily atď.)
 • Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti v zmysle § 3 zákona č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku.
 • Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, dokladu o zaplatení a pod.
 • V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý nie je použitý, nachádza sa v originálne zapečatenom pôvodnom obale a nie je poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú v záväznom akceptovaní objednávky v lehote najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy (vrátanie vrátenia tovaru) vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Tovar neposielajte na dobierku pretože takáto zásielka nebude prebratá a tovar sa k Vám vráti po 18 dňoch, tým strácate možnosť vrátiť tovar do 14 dní.
 • Kupujúci, ktorý požaduje výmenu tovaru môže vytlačiť a vyplniť tento formulár na výmenu tovaru.  Jedna výmena tovaru je u nás zdarma. Náklady na poštovné každej ďalšej výmeny už hradí kupujúci. Kupujúci uvedie, ktorý tovar požaduje vymeniť a za aký tovar ho požaduje vymeniť (veľkosť, farba).  Kupujúci je povinný zaslať tovar v originálnom balení predávajúcemu vždy ako doporučený balík (s dokladom o zaslaní),  nie na dobierku na adresu: Ing. Jana Červáková Rybárová, Fučíkova 29, 085 01 Bardejov. 
 • Predávajúci je povinný tovar vymeniť za požadovaný, ak by tento nebol dostupný, predávajúci vráti za tento tovar peniaze na účet kupujúceho do 14 kalendárnych dní. 
 • Pančuchový tovar nevymieňame.

 

Čl. VI Ochrana osobných údajov

 • V zmysle zákona 122/2013 Zb. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ internetového obchodu www.wmoda.sk, sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci prostredníctvom objednávkového formulára nebudú bez súhlasu vlastníka týchto údajov akokoľvek poskytovať tretej strane a nepoužije zverené osobné dáta na komerčnú ponuku nesúvisiacu s propagáciou internetového obchodu www.wmoda.sk
 • Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na priania zákazníka jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy.
 • Účelom spracovania osobných údajov je spracovanie a evidencia objednávok. Zákazník odoslaním objednávky súhlasí so zhromažďovaním a používaním informácii o sebe a jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že nikdy neposkytne žiadne osobné údaje kupujúceho ani žiadne ďalšie informácie o kupujúcom spotrebiteľovi tretej strane. Jedinou výnimkou sú osobné údaje kupujúceho spotrebiteľa na doručenie tovaru, poskytnuté prepravcovi, dodávateľovi, internetový prehliadač, príp. ďalšia tretia strana, ktorej súčinnosť je nevyhnutná pre riadne plnenie zmluvy.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že zákazník v prípade, že je spotrebiteľom, oznámi predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.
 • Zákazník resp. dotknutá osoba (ďalej ako „zákazník“ alebo „dotknutá osoba“) poskytuje osobné údaje predávajúcemu dobrovoľne za účelom splnenia jeho povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a ďalšej komunikácie  s ním. Bez ich poskytnutia predávajúci nemôže riadne plniť zmluvu so zákazníkom a preto ju nebude možné so zákazníkom ani uzavrieť. Účelom spracúvania týchto osobných údajov je vystavenie daňového dokladu, predzmluvné vzťahy, identifikácia zákazníka, potvrdenie objednávky a to telefonicky alebo prostredníctvom elektronickej pošty, doručenie tovaru, registrácia na internetovom obchode www.wmoda.sk, informovanie o zvýhodnených ponukách a novinkách prostredníctvom e-mailu.
 • Všetky osoby, ktoré prídu do styku s Vašimi osobnými údajmi, boli náležite poučené o správnom a citlivom zaobchádzaní s nimi.

 

Vaše osobné údaje sa použijú na:

 • Doručenie tovaru a identifikáciu zákazníka pred odovzdaním vopred zaplateného tovaru.
 • Potvrdenie objednávky, platbu za tovar, dodanie objednaného tovaru.
 • Evidenciu zákazníkov na účely vedenia ich užívateľských účtov na stránke www.wmoda.sk
 • Evidencia zákazníckych objednávok pre riešenie prípadných reklamácií.
 • Naša spoločnosť získané údaje v žiadnom prípade nezverejňuje.
 • Kupujúci si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.wmoda.sk so svojím používateľským menom a heslom.
 • Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas so spracovaním osobných údajov na dobu neurčitú. Tento súhlas môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.
 • Zákazník si môže uplatniť svoje práva vyplývajúce zo zákona č. 122/2013 Z.z. elektronickou poštou na adrese info@wmoda.sk

 

Čl. VII Alternatívne riešenie sporov

V prípadoch ustanovených osobitným predpisom (zákon č. 391/2015 Z.Z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov) sa spotrebiteľ môže obrátiť na subjekt alternatívneho riešnia sporov.

       Nakupujúci má právo požiadať predávajúceho o nápravu, v prípade ak má pocit, že predávajúci porušil jeho práva alebo nevybavil reklamáciu tak, aby bol aj on spokojný. Ak predávajúci do 30 dní na žiadosť neodpovie alebo na ňu odpovie odmietavo, spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z. Podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. sú ARS subjektami orgány a oprávnené právnické osoby. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z. Žiadosť môže podať tiež online prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO. Alternatívne riešenie sporov je vyhradené výlučne pre spotrebiteľov fyzické osoby, nie nakupujúcich podnikateľov. Riešenie sporu sa prebieha medzi spotrebiteľom a predávajúcim, ktorí uzavreli zmluvu na diaľku a, ktorých spor má hodnotu vyššiu ako 20 EUR. Maximálny poplatok, ktorý môže ARS požadovať je 5 EUR od kupujúceho, na úhradu nákladov. 

On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predajcu voči spotrebiteľovi môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy.

Sťažnosť môžete podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Riešenie sporov využitím alternatívneho riešenia sporu Vám šetrí peniaze aj čas, keďže Vaša sťažnosť bude vybavená do 90 dní, bez značných finančných nákladov.

 

Čl. VIII Záverečné ustanovenia

Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

Táto stránka používa súbory cookies, používaním stránok eshopu, súhlasíte s ich využívaním. OK  viac informácií