Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov a ich spracúvanie. 

 

   V súlade s ustanoveniami Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679; ďalej len GDPR) vás týmto ako dotknutú osobu (t.j.osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané)  informujeme o spracúvaní osobných údajov v rámci internetového obchodu www.wmoda.sk (ďalej len internetový obchod) a vaších právach súvisiacich so spracúvaním vašich osobných údajov zo strany prevádzkovateľa. 

 

   Upozorňujeme, že vzhľadom na článok 8 odsek 1 GDPR služby poskytované internetovým obchodom nie sú určené osobám mladším ako 16 rokov, kde v takýchto prípadoch sa vyžaduje súhlas zákonného zástupcu danej osoby a prevádzkovateľ nemá možnosť kontrolovať vek a oprávnenosť osoby poskytujúcej súhlas a preto dotknutá osoba zaručuje , že ňou poskytnuté údaje sú pravdivé.  

 

   Bez poskytnutia požadovaných osobných údajov dotknutej osoby prevádzkovateľovi nie je možné využívať funkcie internetového obchodu.  

   Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním (čl.7 ods.3 GDPR)  

 

1. Identifikačné údaje prevádzkovateľa internetového obchodu 

 

   Prevádzkovateľom osobných údajov internetového obchodu je Ing. Jana Červáková Rybárová, Fučíkova 968/29, 085 01 Bardejov, IČO: 51198631,           DIČ: 1049600552, zapísaná v živnostenskom registri okresného úradu Bardejov, odbor živnostenského podnikania pod registratúrnou značkou OU-BJ-OZP-2017/011676-2 č. živnostenského registra 760-19785 (ďalej len ,, Prevádzkovateľ ”), ktorá spracúva osobné údaje za podmienok uvedených nižšie. 

 

 

2. Účel, kategórie spracúvaných osobných údajov, právny základ a doba spracúvania osobných údajov. 

 

A)   

Účel:  

(i) Nákup tovaru v internetovom obchode, (ii) reklamácia tovaru. 

(vybavenie objednávky, reklamácie a s tým súvisiaca komunikácia) 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Meno, Priezvisko, Adresa doručenia (ulica, popisné číslo, mesto), e-mail adresa, telefónne číslo, údaje súvisiace so zakúpeným tovarom a platbou za tovar.

 

Neposkytnutie hore uvedených osobných údajov bude mať za následok nemožnosť nakúpiť tovar v internetovom obchode.  

 

       Právny základ:   

pre (i) plnenie zmluvy (článok 6 odsek 1 bod b GDPR) a po realizácii objednávky a vystavení faktúry je to zákonná povinnosť (článok 6 odsek 1 bod c) GDPR) 

Pre (ii) zákonná povinnosť (článok 6 odsek 1 bod c) GDPR) a účely oprávnených záujmov  (článok 6 odsek 1 bod f) GDPR) pre prípad možného vzniku sporu pri reklamácii, vymáhanie pohľadávok a pod.

 

Doba spracúvania osobných údajov: 

   Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia zmluvy o kúpe tovaru a počas plynutia záručnej lehoty na dodaný tovar a v súvislosti s vystavenými daňovými dokladmi (faktúra) po dobu vyplývajúcu zo zákona o dani z pridanej hodnoty t.j. do konca kalendárneho roka, v ktorom uplynie desať rokov od skončenia roka, v ktorom bol daňový doklad vystavený. Na rovnakú dobu ako daňové doklady sú archivované aj objednávky z dôvodu nutnosti doložiť právny dôvod na vystavenie daňových dokladov prislúchajúcich k daným objednávkam. 

 

 

B) 

Účel: 

Registrácia užívateľa (vytvorenie zákazníckého účtu) a vedenie účtu registrovaného užívateľa 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Meno , priezvisko, e-mail adresa, heslo v zašifrovanej podobe. 

 

Neposkytnutie hore uvedených osobných údajov bude mať za následok nemožnosť zaregistrovať užívateľa (vytvorenie zákazníckeho účtu) v internetovom obchode.  

 

Právny základ: 

súhlas (článok 6 odsek 1 bod a) GDPR) 

 

Doba spracúvania osobných údajov: 

   Počas trvania registrácie užívateľa v internetovom obchode  alebo až po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov alebo do odvolania súhlasu. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s tu uvedenými informáciami o spracúvaní osobných údajov. 

 

C) 

Účel: 

Zasielanie noviniek e-mailom (tzv.newsletter) 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

e-mail adresa  

 

Neposkytnutie hore uvedeného osobného údaju bude mať za následok nemožnosť zasielania noviniek e-mailom. 

 

Právny základ: 

súhlas (článok 6 odsek 1 bod a) GDPR) 

 

Doba spracúvania osobných údajov: 

   Do odvolania súhlasu so zasielaním newslettera alebo po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s tu uvedenými informáciami o spracúvaní osobných údajov. 

 

D)  

Účel: 

Kontaktovanie prevádzkovateľa prostredníctvom kontaktného formulára 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Meno, priezvisko, e-mail adresa, telefónne číslo (nepovinné), text správy 

 

Neposkytnutie hore uvedených osobných údajov (okrem tel.čísla) bude mať za následok nemožnosť kontaktovania prevádzkovateľa zo strany dotknutej osoby prostredníctvom kontaktného formulára. 

 

Právny základ: 

súhlas (článok 6 odsek 1 bod a) GDPR) 

 

Doba spracúvania osobných údajov: 

  Po žiadosť dotknutej osoby o vymazanie osobných údajov najviac však 1 rok alebo do odvolania súhlasu. Pokiaľ svoj súhlas odvoláte, nie je tým dotknuté spracúvanie vašich osobných údajov vykonávané zo strany prevádzkovateľa na iné účely na základe iných právnych titulov, v súlade s tu uvedenými informáciami o spracúvaní osobných údajov. 

 

E) Spracúvanie osobných údajov technického charakteru v súvislosti s používaním a fungovaním internetového obchodu : 

- používanie súborov cookies (podrobnejšie informácie o súboroch cookies používaných v tomto internetovom obchode nájdete tu.) Každý užívateľ prezeraním webových stránok internetového obchodu súhlasí s ich používaním a ukladaním do jeho prehliadača. O tejto skutočnosti je upozornený pri návšteve webových stránok internetového obchodu a svoj súhlas prejavuje ďalším prezeraním jeho stránok.

- analýza webových stránok internetového obchodu pomocou služby Google Analytics spoločnosti Google Inc.  

 

Účel: 

(i) Zabezpečenie správneho chodu internetového obchodu, 

(ii)Analýza používania webových stránok internetového obchodu prostredníctvom služby Google Analytics 

 

Kategórie spracúvaných osobných údajov: 

Pre (i) cookies 

Pre (ii) cookies a IP adresa v skrátenej forme 

 

   V prípade, že nesúhlasite s využívaním súborov cookies  môžte ich zakázať nastavením svojho internetového prehliadača avšak ich zakázanie môže mať za následok nesprávne fungovanie služieb internetového obchodu ako je napr.nákupný košik , vyplňanie formulárov a pod.  

 

Právny základ: 

Pre (i) súhlas (článok 6 odsek 1 bod a) GDPR) 

Pre (ii) na účely oprávnených záujmov  (článok 6 odsek 1 bod f) GDPR)  

 

Doba spracúvania osobných údajov: 

Súbory cookies – v závislosti od nastavenia vášho prehliadača. 

Google Analytics - používame základné nastavenie tejto služby, kde doba spracúvania je nastavená na 26 mesiacov. 

 

   Ak si neželáte zber alebo poskytovanie údajov založených na súboroch cookies vrátane vašej IP adresy prostredníctvom služby Google Analytics môžte tak učiniť stiahnutím a inštaláciou doplnku vyradenia pre váš internetový prehliadač, ktorý nájdete po kliknutí na Google Analytics Opt-out Browser Add-on  

 

3. Sprostredkovatelia, ktorým sú vaše osobné údaje poskytnuté. 

 

Pre zabezpečenie naplnenia vyššie popísaných účelov môžu byť vaše osobné údaje poskytnuté následujúcim subjektom: 

 

·         Prepravcom (dodávka tovaru zákazníkovy) 

·         Účtovnej kancelárii (pre účely spracovania fakturačných údajov) 

·         Osoby, ktoré pre prevádzkovateľa zabezpečujú technickú prevádzku internetového obchodu (typický sú to programátorské služby, webhosting) 

·         Google Inc. - konkrétne služba Google Analytics - analýza návštevnosti internetového obchodu v pseudonymizovanej podobe, teda bez možnosti získavania priamych identifikačných údajov. Služba využíva IP adresy v skrátenom tvare užívateľov internetového obchodu a cookies.  

 

4. Tretie strany, ktorým sa poskytujú osobné údaje na základe právnych predpisov.

 

  • Orgány finančnej správy  (Finančné riaditeľstvo SR, colné úrady, daňové úrady a Kriminálny úrad finančnej správy)
  • Úrad na ochranu osobných údajov
  • Slovenská obchodná inšpekcia
  • Policajný zbor SR
  • Súdy - orgány činné v trestnom konaní
  • Služba kriminálnej polície
  • Služba finančnej polície PZ

 

5. Aké sú vaše práva ako dotknutej osoby v súvislosti so spracúvaním vaších osobných údajov zo strany prevádzkovateľa 

 

Právo kedykoľvek odvolať súhlas (čl.7 ods.3 GDPR):  Ako dotknutá osoba máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.  

 

 

Právo na prístup k údajom (článok 15 GDPR): Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom. Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob. 

 

Právo na opravu (článok 16 GDPR): Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia. Prevádzkovateľ oznámi opravu každému príjemcovi. Opravu osobných údajov si môže dotknutá osoba ak je zaregistrovaná (má vytvorený zákaznícky účet) opraviť po príhlasení sa do účtu aj sama. 

 

Právo na výmazanie (právo „na zabudnutie“) (článok 17 GDPR): Dotknutá osoba ma právo požadovať od Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. V prípade požiadania o výmaz osobných údajov Prevádzkovateľ najskôr posúdi či okrem súhlasu nemá aj iný právny základ spracúvania osobných údajov a ak sú splnené podmienky výmazu, vymaže údaje a postará sa o to, aby tieto údaje vymazali všetci, ku ktorým sa tieto údaje prostredníctvom Prevádzkovateľa dostali. 

 

Máte právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (článok 18 GDPR), právo na prenosnosť údajov ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi(článok 20 GDPR), právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov (článok 21 GDPR). Ak sa domnievate, že vaše osobné údaje sú prevádzkovateľom spracúvané v rozpore s GDPR mate právo podať sťažnosť dozornému orgánu (článok 77 GDPR), príslušnému na dohľad nad spracúvaním osobných údajov, ktorým je na uzemí Slovenskej republiky Úrad na ochranu osobných údajov v Slovenskej republike, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27. 

 

Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním prevádzkovateľa písomne na adrese: Ing. Jana Červáková Rybárová, Fučíkova 968/29, 085 01 Bardejov alebo prostredníctvom e-mailu: office@wmoda.sk. 

 

Táto stránka používa súbory cookies, používaním stránok eshopu, súhlasíte s ich využívaním. OK  viac informácií